pussy88 Положення про фінансове управління Гайсинської райдержадміністрації | Фінансове управління Гайсинської райдержадміністрації
           

Курси валют

Курсы валют Курсы валют

Курсы валют Курсы валют

Курс валют на портале Finance.UA

Зверніть увагу на ресурси: • 14Січ

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                Розпорядження голови

                                                                                    районної державної адміністрації

                                                                                 від «01» липня 2013 року №125

  ПОЛОЖЕННЯ

   про фінансове управління Гайсинської районної державної адміністрації

   

  1. Фінансове управління (далі – управління) є структурним підрозділом Гайсинської районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
  2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації,          а також цим Положенням.
  3. Основними завданнями управління є:

  забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району ;

  розроблення в установленому порядку проекту місцевого бюджету;

  підготовка розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;

   

  забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

  розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

   

  проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;

   

  здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

   

  здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету.

   

  4. Фінансове управління відповідно до покладених на нього завдань:

  1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

  4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

  5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку  та вживає заходів до усунення недоліків;

  6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

  7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

  8) бере участь у:

  підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

  погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

  розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

  підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії місцевої ради;

  розробленні проектів розпоряджень голови відповідної районної держадміністрації;

  підготовці балансу фінансових ресурсів району;

  9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

  11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

  12) проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

  13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту місцевого бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації;

  14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

  15) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної держадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, міської рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

  16) складає і затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

  17) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

  18) проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласними (міськими) бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування;

  19) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

  20) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної держадміністрації;

  21) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до місцевого бюджету;

  22) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, міської рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

  23) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

  24) готує і подає відповідній місцевій раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

  25) проводить моніторинг змін, що вносяться до відповідного бюджету;

  26) за рішенням відповідної місцевої ради розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків;

  27) інформує керівництво районної держадміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

  28) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

  29) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

  30) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

  31) здійснює експертизи рішень сільських та міської рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього на відповідність бюджетному законодавству.

  32) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

  33) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

  34) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

  35) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районних бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

  36) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

  37) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

  зупинення операцій з бюджетними коштами;

  призупинення бюджетних асигнувань;

  зменшення бюджетних асигнувань;

  повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

  безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

  38) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

  39) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

  40) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

  41) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

  42) забезпечує облік, організацію та проведення інвентаризації необоротних активів, грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків в фінансовому управлінні;

  43) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

  44) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  45) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

  46) забезпечує захист персональних даних;

  47) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;

  48) здійснює інші передбачені законом повноваження.

   

  1. Управління має право:

   

  одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

   

  залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до  компетенції управління;

   

  вносити в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи райдержадміністрації;

   

  користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

   

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління.

   

  1. Управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

   

  1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з заступником голови обласної державної адміністрації та з директором Департаменту фінансів обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

   

  Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

  1. Начальник управління :

   

  1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

  2) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про фінансове управління;

  3) затверджує положення про відділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

  4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

  5) вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

  6) звітує перед головою райдержадміністрації та Департаментом фінансів облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

  7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  8) представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

  9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

  Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Гайсинському районному управлінні юстиції у Вінницькій області;

  10) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

  11) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

  12) призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

  13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

  14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

  15) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  16) здійснює інші повноваження, визначенні законом.

   

  1. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації та директором Департаменту  фінансів облдержадміністрації.

   

  10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

  1. 11.  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

  12. Штатний розпис та кошторис управління, у межах виділених асигнувань, визначає та затверджує вищестоящий орган у порядку встановленому чинним законодавством.

  1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
  Share to Facebook
  Share to Google Buzz
  Share to Google Plus
  Share to LiveJournal
  Share to MyWorld
  Share to Odnoklassniki
  Share to Yandex

  Автор: admin, 08:08

Ваш коментар

Увага: Коментарі модеруються, і це може викликати затримку у публікуванні. Відправляти коментар ще раз не потрібно!